Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Plan

HVK opleiding - Hogere Veiligheidskunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

HVK Module 2 - RI&E (verdieping) Plan van Aanpak

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de HVK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een moduletoets. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
08 Effectief interveniëren

- Communicatie: luisteren en vragen / feedback / effectief overleg voeren / OVK (transactionele analyse)
- Observeren & situational awareness / rapportage techniek
- Invloedstijlen: dirigeren / argumenteren / motiveren / interesseren
- Ons onveilige brein: instincten / automatische patronen / bewustzijn

09 Brzo-Arie

- Seveso-richtlijn / Brzo / Rrzo / gevaarlijke stoffen volgens CLP-verordening
- Laagdrempelige en hoogdrempelige inrichten / PBZO, VBS en VR
- Scenario’s / Brzo-inspecties
- ARIE-regeling

10 HAZOP, QRA

- Inleiding procesveiligheid / soorten risicobeoordeling volgens NTA8620 / mechanische beveiligingen / menselijke tussenkomst
- HAZOP principes, uitgangspunten en uitvoering / LOPA / SIL / BPCS / ILP
- QRA onderdelen en rekenresultaten in relatie tot normstellingen Bevi / Revi

11 Ongevalsanalyse

- Ongevalsanalysemethoden herkennen en toepassen / prospectieve en retrospectieve methoden / achtergrond van ongevallen / dominotheorie
- Ongevalspiramide / wet- en regelgeving / ongevalsregistraties / rol I-SZW
- Analyseren van ongevallen (feitenboom, S137, Ishikawa, vlinderdas, foutenboom e.d.) / rol menselijk gedrag / Storybuilder

12 RI&E in de praktijk

- Dag op een bedrijf / RI&E en bedrijfsspecifieke risico’s
- Veilig werken met (onder)aannemers / anderstaligen / inhuur
- Rondgang door bedrijf en uitwerken praktijkopdrachten

13 BNP en PBM’s

- Gevaren bij brand en instorting / veiligheid bij repressief optreden / besluit-vormingsmodellen / brandverloop RSTV / oorzaken instorting gebouwen
- BHV en BNO: werkwijzer BNO / opzetten BNP / inrichten BHV-organisatie
- PBM’s: wetgeving, normen en richtlijnen / categorie indeling / relatie met RIE
- Gebruiksaanwijzingen en symbolen op PBM’s / PBM-beleid opstellen

14 Brandprincipes & brand in relatie tot Brzo

- Brandprincipes / specifieke branden (BLEVE, flashover, backdraft e.d.)
- Wet- en regelgeving / brandklasse materialen en constructies / brandwerendheid / brandmeldsystemen
- Beschermingsniveaus PGS15 en brandbestrijdingssystemen PGS14
- Bedrijfsbrandweerzorg / veiligheidsregio’s / Brzo / LOC-scenario’s
- BHV-beleid / soorten plannen (ontruimingsplan e.d.) / fasen brandbestrijding

15 RI&E-toets - Wanneer RI&E-toets verplicht / Eisen aan RI&E-toets / methoden RI&E-toets

- Volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit /nadere inventarisatie -verplichtingen / plan van aanpak / PAGO
- Beschikbare informatiebronnen /uitvoering RI&E-toets / validatiepunten /
- Rapportage RI&E-toets / BIM Arbozorg – RI&E

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder