Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

MMK Module 1 - Wetgeving, handhaving & beleid

MMK opleiding - Middelbare Milieukunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

MMK module 1 - Wetgeving, handhaving & beleid

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de MMK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een synthese. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
01 Europees beleid en duurzaamheid
 • Mondiale milieuafspraken en ontwikkeling milieubeleid in Europa
 • Besluitvormingsproces wetgeving Europese Unie en wetgevende instrumenten
 • De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en BREF’s en BBT-conclusies
 • IPPC-installaties
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Brundtland en de Club van Rome
 • Triple P model (People, Planet, Profit) en Global Reporting Initiative (GRI)
02 Wabo en inrichtingen
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit (Bor) en Regeling (Mor)
 • Inrichtingen, vergunningverlening en meldingen
 • Bevoegd gezag
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Procedures aanvraag en besluitvorming omgevingsvergunningen
 • Omgevingsloket online
03 Vergunningen, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit milieubeheer’
 • Typen van inrichtingen (A, B en C)
 • Vergunningsplichtige bedrijven waaronder IPPC-bedrijven en Brzo-bedrijven
 • Wet milieubeheer
 • Activiteitenbesluit milieubeheer en –regeling
04 Wetgeving, vergunningen en handhaving’
 • Waterwetgeving
 • Olie- en vetafscheiders
 • Bodemwetgeving
 • Wetgeving lucht en geurhinder
 • Wetgeving geluidhinder
 • Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringdiensten (RUD’s)
 • Toezicht en handhaving inclusief de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)
 • De nieuwe Omgevingswet

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder