Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

MMK Module 4 - Milieutechnologie

MMK opleiding - Middelbare Milieukunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

MMK module 4 - Milieutechnologie 

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de MMK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een synthese. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
11 Milieutechnologie en verruimde reikwijdte
 • Best beschikbare Technieken (BBT’s) en IPPC-installaties
 • Milieucompartimenten en milieuthema’s (de 9 ‘V’s’)
 • Integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering
 • De milieu-effectenketen en de levenscyclusanalyse (LCA)
 • Verschillende typen van milieutechnologie met voorbeelden inclusief toepasbaarheid, procescondities en voor- en nadelen milieu
 • Geluidhinder en energiebesparing in het Activiteitenbesluit
12 Lucht en water
 • Klimaatverandering / broeikaseffect, aantasting ozonlaag, smog en verzuring
 • Stikstofdeposities en implicaties  vanwege de Natuurbeschermingswet
 • Europese wet- en regelgeving inzake lucht en water
 • Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit inzake luchtemissies en –immissies
 • Waterwet en in het Activiteitenbesluit milieubeheer inzake lozingen
 • Afvalwaterzuivering: opeenvolgende processtappen met bijbehorende procescondities en microbiologie
 • Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) voor waterbezwaarlijkheid van stoffen
 • Verplichtingen rond ZZS inzake luchtemissies en waterlozingen
13 Afvalstoffen, LAP 3 en circulaire economie
 • Europese en Nederlandse wet- en regelgeving inzake afvalverwijdering
 • Indeling afvalstoffen op basis van Euralcodes en op basis van sectorplannen
 • Procedures uit EVOA (kennisgeving versus informatieplicht)
 • Voorkeursvolgorde aanpak afvalstoffen (ladder van Lansink)
 • D- en R-handelingen inzake het verwerken van afvalstoffen
 • Opbouw en de doelstellingen van het LAP3 (Landelijk Afvalbeheerplan)
 • Algemene beleidsaspecten voor preventie van afvalstoffen
 • Verplichtingen van een ontdoener en het gebruik van een begeleidingsbrief
 • De circulaire economie
14 Praktijkmoment + Synthese module 3 & 4
 • Praktijkbezoek
 • Toetsmoment

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder