Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Waarom kiezen voor Apply Opleidingen?

 • Praktijkgerichtheid
 • In de praktijk toepasbare theorie
 • Aandacht voor de mens in zijn vak
 • Gedreven docenten met ruime praktijkervaring
 • Leereffect van mede-cursisten
 • Persoonlijke begeleiding
 • Open inschrijvingen

Opleiding Handhaving omgevingsrecht (HAMIL)

INSCHRIJVEN opleiding HAMIL 

BROCHURE AANVRAGEN

AANGEPAST AAN DE KOMST VAN DE OMGEVINGSWET

Startdatum: Woensdag 08 september 2021 - Vrijdag 24 Juni 2022 in Utrecht.

 

Inleiding

De HAMIL-opleiding wordt al twintig jaar door onze partner op het gebied van milieuopleidingen: Mibacu verzorgd en is een deeltijdopleiding voor toezichthouders en handhavers omgevingsrecht, met het accent op milieurecht.Toezichthouders en handhavers milieu moeten beschikken over actuele en betrouwbare kennis van voldoende diepgang van wet- en regelgeving, technieken en methodieken. In de ‘kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ wordt van hen gevraagd dat zij voor de meeste deelaspecten van milieutoezicht een basiscursus hebben gevolgd, de HAMILcursus omvat deze hele basis én is volledig up-to-date. Het is en blijft een eigentijds instrument om toezichthouders en handhavers omgevingsrecht voldoende bagage te geven hun gecompliceerde taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Handhaving van milieuregels voor bedrijven vormt de kern van de opleiding. Aangezien de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2022 van kracht wordt, gaan de regels tijdens het opleidingsjaar sterk veranderen. Uitgangspunt bij de uitvoering 2021-2022 zal de Omgevingswet zijn, tenzij invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot na juni 2022. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de huidige milieuwet- en regelgeving en aan de overgangsregelingen. 

Programma HAMIL Opleiding

Doelgroep

Toezichthouders en handhavers, werkzaam binnen het omgevingsrecht (taakaccent milieu) bij omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden,  waterkwaliteitsbeheerders en ILT. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op tenminste MBOniveau of door ervaring over een vergelijkbaar werk- en denkniveau beschikken.

 

Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een bedrijfscontrole;
 • afleggen van een integraal mondeling examen, waarin de cursist moet aantonen zelfstandig in de praktijk als toezichthouder te kunnen opereren. De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen; een eerste vereiste voor het uitvoeren van toezicht. Bij het examen wordt uitgegaan van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 6.995,- exclusief 21% BTW per persoon. Bij dit bedrag is inbegrepen de kosten voor de introductiedagen, lesmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens lesdagen en examenkosten.

 

Eindtermen van de opleiding
Gebaseerd op de kwaliteitscriteria (deel B.5, toezicht en handhaving milieu)

Na het volgen van deze opleiding is de cursist:

 • Op de hoogte van de wijzigingen in de milieuwetgeving door invoering van de Omgevingswet.
 • Bekend met de inhoud van de Omgevingswet en onderliggende wetgeving, voor zover van belang bij milieutoezicht en -handhaving.
 • Bekend met het overgangsrecht van onder andere Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit en -regeling naar de nieuwe wetgeving.
 • Bekend met veel voorkomende technische aspecten binnen milieutoezicht.
 • Op de hoogte van de inhoud van belangrijke milieunormen en -richtlijnen, zoals de PGS15, de PGS30, de PGS37, en de NEN-EN 858.
 • In staat zich een beeld te vormen van de gedragingen van milieugevaarlijke stoffen (risico-factoren).
 • In staat milieubedrijfscontroles voor te bereiden en uit te voeren op basis van vergunningvoorschriften en/of de algemene voorschriften (Activiteitenbesluit milieubeheer of Besluit activiteiten leefomgeving
  en aanverwante wet- en regelgeving).
 • In staat signaaltoezicht uit te voeren op de andere werkvelden van omgevingsrecht.
 • In staat een risicoanalyse op bedrijfsniveau te maken en zonodig te vertalen naar een bedrijfsspecifiek toezichtsplan.
 • In staat administratief toezicht uit te voeren op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten.
 • In staat bevindingen te rapporteren in een bezoekverslag.
 • Bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden.
 • In staat handhavend op te treden conform de landelijke handhavingstrategie (LHS).
 • In staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving.
 • Bekend met de (aangepaste) Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen.
 • Vertrouwd met de begrippen last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke strafbeschikking milieu.
 • In staat tijdig te signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld.
 • In staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden.
 • In staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen.
 • Bewust van eigen verantwoording bij toezicht, handhaving en gedogen.
Duur: 30 dagen
Locatie:
 • Utrecht