Chemische Veiligheid

Gevaarlijke stoffen op het werk zijn stoffen die mogelijk risico's opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze risico’s moeten worden beheerst zodat deze stoffen veilig gebruikt en vervoert kunnen worden. 

Gevaarlijke stoffen expertise

Apply ondersteunt bij het gevaarlijke stoffen beleid en draagt zorg voor het voldoen aan wet- en regelgeving voor chemische veiligheid. Onze specialisten hebben een brede werkervaring in verschillende sectoren, zoals (Petro) chemische industrie, op- en overslag, transport (weg, water, lucht), voedsel industrie en alle overige sectoren waar gevaarlijke stoffen expertise van toepassing is.

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Onze veiligheidsexperts kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het gevaarlijke stoffen beleid. Onze adviseurs hebben expertise in:

 • Uitvoeren van een nulmeting, deze analyse geeft een beeld waar de belangrijkste risico’s en prioriteiten liggen.

 • Inventariseren en opstellen gevaarlijke stoffen register.

 • Beleid/inventarisatie opstellen voor kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen.

 • Het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek aan de hand van blootstellingsmodellen.

 • Het beoordelen van veiligheidsinformatiebladen (VIB) en eventuele blootstellingsscenario’s.

 • Het opstellen van werkplekinstructiekaarten

 • Het verzorgen van trainingen aan medewerkers (en leidinggevenden/management) voor bewustwording van de risico's en omgang met gevaarlijke stoffen.

Opslag van gevaarlijke stoffen

De opslag gevaarlijke (afval) stoffen moet voldoen aan bepaalde voorschriften. Voor verpakte gevaarlijke stoffen is dit de PGS 15 richtlijn: “opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”. Is er ook sprake van opslag in tanks dan zijn de PGS 28, PGS 29, PGS 30 en PGS 31 veelgebruikte richtlijnen. Voor tijdelijke opslag en werkvoorraad gelden ook bepaalde regels.

Welke voorschriften van toepassing zijn, is afhankelijk van hoeveelheid en type product dat wordt opgeslagen. Gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee. Wanneer niet aan de voorschriften wordt voldaan dan is de kans op een calamiteit groot. Een dergelijke situatie kan grote gevolgen hebben voor de omgeving. 

Transport gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen worden nationaal en internationaal vervoerd over de weg, over het spoor, over de binnenwateren, over zee en door de lucht. Internationale regelgeving die zo veel mogelijk geldt voor al deze modaliteiten van vervoer draagt bij aan de veiligheid. Voor iedere modaliteit bestaat een internationaal verdrag waarin deze regelgeving vastligt. Deze internationale verdragen zijn nationaal opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 • Apply levert hiervoor de volgende diensten:

  • Inzet van een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (VA). 

  • Leveren ondersteuning bij calamiteiten en incidenten (ook als je niet VA plichtig bent).

  • Uitvoeren van een nulmeting, deze analyse geeft een beeld waar de belangrijkste risico's liggen en waar de prioriteiten gesteld moeten worden.

  • Het verzorgen van trainingen aan medewerkers (en leidinggevenden/management) voor bewustwording van de risico's en omgang met gevaarlijke stoffen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op